فناوری

آرشیو مدل IconList

برای این دسته بندی از کنترل پنل دیوان بخش تنظیمات بایگانی آرشیو مدل IconList انتخاب شده که فقط عنوان و روتیتر عنوان به همراه آیکن مطلب در صورت تعیین را میگیرد و به صورت لیست نمایش میدهد.

نکته: این متن توضیحات دسته بندی نیز قابل ویرایش است و همانند یک پست واقعی قابلیت درج تصویر و ویدئو نیز وجود دارد.